Ochrana osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov – shop.praklima.sk

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné zodpovedať dopyt a uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T, Kontaktné údaje: mail: praklima@praklima.sk, telefón: +421 948 600 948.

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Zodpovedanie dopytu a uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:  § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Zasielanie notifikácií, noviniek, profilovanie a pod.

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu. Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie zákazníkov (poloha, osobné preferencie) za účelom posúdenia predaja a zlepšenia kvality svojich služieb, a to na základe oprávneného záujmu. Za účelom ochrany týchto spracúvaných údajov prijal primerané technické a organizačné opatrenia.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

3.     Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prevádzka platformy elektronického obchodu:

Obchodné meno: Biznisweb, s.r.o.

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36332275

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR, okresný súd Trenčín, odd.sro, vl. 14274/R

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: Slovenská pošta, a. s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124

Právna forma: Akciová spoločnosť

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: Slovak Parcel Service, s. r. o.

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28, Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217                                                                                    

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu praklima@praklima.sk, telefonicky +421 948 600 948 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: PRAKLIMA, s.r.o., Dechtice 62, 919 53 Dechtice. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T, Kontaktné údaje: mail: praklima@praklima.sk, telefón: +421 948 600 948.

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3.     Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prevádzka platformy pre posielanie marketingových emailov – Mailchimp.com:

Obchodné meno: The Rocket Science Group, LLC

Sídlo: MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Prevádzka platformy pre posielanie marketingových emailov – Smartemailing.cz:

Obchodné meno: SmartSelling a.s.

Sídlo: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká Republika

IČO: 29210372

Právna forma: Akciová spoločnosť                                           

Zapísaný: OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559.

Prevádzka platformy elektronického obchodu – newsletter modul:

Obchodné meno: Biznisweb, s.r.o.

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36332275

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR, okresný súd Trenčín, odd.sro, vl. 14274/R

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu praklima@praklima.sk, telefonicky +421 948 600 948 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: PRAKLIMA, s.r.o., Dechtice 62, 919 53 Dechtice. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie