FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

 

Meno, priezvisko, titul:                 ......................................................................................................

Adresa bydliska:                              ......................................................................................................

Telefónne číslo a email:               ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom elektronického obchodu www.shop.praklima.sk: spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T (ďalej len ako „predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky/faktúry:             .............................................................................

Dátum objednania:                        .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru:               .............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):     ..........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:                                    .................................................................................................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:                 .................................................................................................

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

V ................................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa ..............................................

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV NA STIAHNUTIE

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info